399 Hangul Syllables

208월 - by Jooho Park - 0 - In Korean Language

#1. Basic Consonants 1 : (ㄱ~ㅅ)

 
k, g

n

d,t

r,l

m

b

s

a

ga

na

da

ra

ma

ba

sa

ya

gya

nya

dya

rya

mya

bya

sya

eo

geo

neo

deo

reo

meo

beo

seo

yeo

gyeo

nyeo

dyeo

ryeo

myeo

byeo

syeo

o

go

no

do

ro

mo

bo

so

yo

gyo

nyo

dyo

ryo

myo

byo

syo

u

gu

nu

du

ru

mu

bu

su

yu

gyu

nyu

dyu

ryu

myu

byu

syu

eu

geu

neu

deu

reu

meu

beu

seu

i

gi

ni

di

ri

mi

bi

si

ae

gae

nae

dae

rae

mae

bae

sae

yae

gyae

nyae

dyae

ryae

myae

byae

syae

e

ge

ne

de

re

me

be

se

ye

gye

nye

dye

rye

mye

bye

sye

wa

gwa

nwa

dwa

rwa

mwa

bwa

swa

wae

gwae

nwae

dwae

rwae

mwae

bwae

swae

oe

goe

noe

doe

roe

moe

boe

soe

wo

gwo

nwo

dwo

rwo

mwo

bwo

swo

we

gwe

nwe

dwe

rwe

mwe

bwe

swe

wi

gwi

nwi

dwi

rwi

mwi

bwi

swi

ui

gui

nui

dui

rui

mui

bui

sui

 

#2. Basic Consonants 2 : (ㅇ~ㅎ)

 
ø

j

ch

k

t

p

h

a

a

ja

cha

ka

ta

pa

ha

ya

ya

jya

chya

kya

tya

pya

hya

eo

eo

jeo

cheo

keo

teo

peo

heo

yeo

yeo

jyeo

chyeo

kyeo

tyeo

pyeo

hyeo

o

o

jo

cho

ko

to

po

ho

yo

yo

jyo

chyo

kyo

tyo

pyo

hyo

u

u

ju

chu

ku

tu

pu

hu

yu

yu

jyu

chyu

kyu

tyu

pyu

hyu

eu

eu

jeu

cheu

keu

teu

peu

heu

i

i

ji

chi

ki

ti

pi

hi

ae

ae

jae

chae

kae

tjae

pae

hae

yae

yae

jyae

chyae

kyae

tyae

pyae

hyae

e

e

je

che

ke

te

pe

he

ye

ye

jye

chye

kye

tye

pye

hye

wa

wa

jwa

chwa

kwa

twa

pwa

hwa

wae

wae

jwae

chwae

kwae

twae

pwae

hwae

oe

oe

joe

choe

koe

toe

poe

hoe

wo

wo

jwo

chwo

kwo

two

pwo

hwo

we

we

jwe

chwe

kwe

twe

pwe

hwe

wi

wi

jwi

chwi

kwi

twi

pwi

hwi

ui

ui

jui

chui

kui

tui

pui

hui

 

#3. Compound Consonants : (ㄲ~ㅉ)

 
kk

tt

pp

ss

jj

a

kka

tta

ppa

ssa

jja

ya

kkya

ttya

ppya

ssya

jjya

eo

kkeo

tteo

ppeo

sseo

jjeo

yeo

kkyeo

ttyeo

ppyeo

ssyeo

jjyeo

o

kko

tto

ppo

sso

jjo

yo

kkyo

ttyo

ppyo

ssyo

jjyo

u

kku

ttu

ppu

ssu

jju

yu

kkyu

ttyu

ppyu

ssyu

jjyu

eu

kkeu

tteu

ppeu

sseu

jjeu

i

kki

tti

ppi

ssi

jji

ae

kkae

ttae

ppae

ssae

jjae

yae

kkyae

ttyae

ppyae

ssyae

jjyae

e

kke

tte

ppe

sse

jje

ye

kkye

ttye

ppye

ssye

jjye

wa

kkwa

ttwa

ppwa

sswa

jjwa

wae

kk

tt

pp

ss

jj

oe

kkoe

ttoe

ppoe

ssoe

jjoe

wo

kkwo

ttwo

ppwo

sswo

jjwo

we

kkwe

ttwe

ppwe

sswe

jjwe

wi

kkwi

ttwi

ppwi

sswi

jjwi

ui

kkui

ttui

ppui

ssui

jjui읽어 주셔서 감사합니다

Thank you for your reading,

좋은 하루 되세요!
Have a nice day!


Jooho park

from Seoul.

Jooho Park

Jooho Park

Writer at Hangukeo.com
Hello, I am Jooho Park living in Seoul, South Korea. This site is for you who are interested in Korea. So I made it. and Feel free to contact me If you wanna talk with me as like giving opinion or just chatting whatever. Then just Enjoy it ! ^^~
Jooho Park

Latest posts by Jooho Park (see all)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of